Powers advokatbyrå
Uppdrag

Uppdrag

Arvode och villkor

Powers advokatbyrå utgår normalt sett från ett förbestämt timarvode men kan i de fall då det är lämpligt avtala om ett fast pris. Kontakta oss för att få veta mer eller läs våra allmänna villkor.

Powers advokatbyrå följer Advokatsamfundets vägledande regler för god advokatsed. God advokatsed säger att en advokats arvode ska vara skäligt. Vad som är skäligt beror på en mängd omständigheter. Du kan läsa mer om det på Advokatsamfundets hemsida.

Sedan år 2016 finns Konsumenttvistnämnden vid Advokatsamfundet för prövning av arvodestvister mellan klienter och advokater. Se mer om Konsumenttvistnämnden här: www.advokatsamfundet.se.

Rättshjälp

Att anlita en advokat kan vara dyrt men i vissa situationer kan man få hjälp med att betala en del av arvodet. Enligt rättshjälpslagen (1996:1619) får rättshjälp beviljas i en rättslig angelägenhet under vissa förutsättningar. En sådan rättslig angelägenhet kan till exempel vara en vårdnadstvist. Som regel krävs att rådgivning i angelägenheten först har lämnats i minst en timma. Därefter kan en ansökan om rättshjälp skickas in. Är du osäker på om du kvalificerar för rättshjälp kan vi hjälpa dig att gå igenom reglerna och upprätta en ansökan om rättshjälp.

Du kan läsa mer om rättshjälp på Rättshjälpsmyndighetens hemsida.

Rättsskydd

I många hem- och företagsförsäkringar ingår rättsskydd. Rättsskyddet kan täcka en del av advokatarvodet i vissa fall. Vilka fall det är framgår av de individuella rättsskyddsvillkoren. Är du osäker på om du har rättsskyddförsäkring hjälper vi dig att ta reda på det och, om du har försäkring, vad den täcker. Vi hjälper dig också att upprätta en ansökan om rättsskydd till försäkringsbolaget. Vill du veta mer, kontakta oss.