Powers advokatbyrå
Uppdrag

Uppdrag

Arvode och villkor

Powers advokatbyrå utgår normalt sett från ett förbestämt timarvode men kan i de fall då det är lämpligt avtala om ett fast pris. Vi förbehåller oss rätten att fakturera löpande genom delfaktura eller á conto under ett ärendes gång. För alla andra ärenden än de som utgår från ett offentligt förordnande begär advokatbyrån som regel ett förskott. Kontakta oss för att få veta mer eller läs våra allmänna villkor.

Powers advokatbyrå följer Advokatsamfundets vägledande regler för god advokatsed. God advokatsed säger att en advokats arvode ska vara skäligt. Vad som är skäligt beror på en mängd omständigheter. Du kan läsa mer om det på Advokatsamfundets hemsida. De advokatetiska reglerna hittar du här.

För vissa typer av uppdrag gäller den så kallade timkostnadsnormen. Vilka uppdrag det är och hur det fungerar kan du läsa mer om här.

Bra att veta är att advokaten inte måste utföra arbete i ett ärende om denne inte får betalt. Det innebär att, om advokaten begär ett förskott som sedan inte betalas in, advokaten inte är skyldiga att påbörja eller fortsätta arbete i ärendet. Det samma gäller om delfakturor och á conto-fakturor inte betalas eller det av annan anledning framgår att betalning inte kommer att ske. Advokaten har också rätt att frånträda uppdrag om betalning inte sker.

Sedan år 2016 finns Konsumenttvistnämnden vid Advokatsamfundet för prövning av arvodestvister mellan klienter och advokater. Se mer om Konsumenttvistnämnden här: www.advokatsamfundet.se. Du kan också läsa om nämnden i byråns allmänna villkor här.

Rättshjälp

Att anlita en advokat kan vara dyrt men i vissa situationer kan man få hjälp med att betala en del av arvodet. Enligt rättshjälpslagen (1996:1619) får rättshjälp beviljas i en rättslig angelägenhet under vissa förutsättningar. En sådan rättslig angelägenhet kan till exempel vara en vårdnadstvist. Som regel krävs att rådgivning i angelägenheten först har lämnats i minst en timma. Därefter kan en ansökan om rättshjälp skickas in. Är du osäker på om du kvalificerar för rättshjälp kan vi hjälpa dig att gå igenom reglerna och upprätta en ansökan om rättshjälp.

Du kan läsa mer om rättshjälp på Rättshjälpsmyndighetens hemsida. När vi åtar oss ärenden om rättshjälp fakturerar vi regelbundet ett viss avgift i enlighet med beslutet om rättshjälp.

Rättsskydd

I många hem- och företagsförsäkringar ingår rättsskydd. Rättsskyddet kan täcka en del av advokatarvodet i vissa fall. Vilka fall det är framgår av de individuella rättsskyddsvillkoren. Är du osäker på om du har rättsskyddförsäkring hjälper vi dig att ta reda på det och, om du har försäkring, vad den täcker. Vi hjälper dig också att upprätta en ansökan om rättsskydd till försäkringsbolaget. Vill du veta mer, kontakta oss. När vi åtar oss ärenden som finansieras via rättsskyddet i hemförsäkringen fakturerar vi som regel för upparbetad tid till självriskens omfattning löpande (á conto eller delfaktura) och förbehåller oss rätten att begära á conto-utbetalning av försäkringsbolaget om tvisten pågår under en längre tid (mer än 6 månader, dock sällan mer än en gång per år).

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share anonymous information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Privacy Policy

I stort sett alla personuppgifter vi behandlar omfattas av advokatsekretessen och kommer inte att utlämnas till utomstående annat än om du har samtyckt till detta, det krävs för att vi ska kunna fullgöra en lagstadgad skyldighet, ett åtagande gentemot Advokatsamfundet eller för att efterkomma domstol- eller myndighetsbeslut. Det kan också vara nödvändigt för att tillvarata våra rättsliga intressen eller delge utomstående leverantörer, exempelvis sakkunniga, som vi anlitar från tid till annan.    Som regel överförs inte personuppgifter till leverantör eller sakkunnig utanför Sverige men det kan ske i berättigade och uppdragsrelaterade fall.  Dina rättigheter Du har vissa rättigheter i förhållande till vår personuppgiftsbehandling. De är dock inte absoluta och en begäran om att utöva dessa resulterar inte alltid i någon åtgärd från vår sida. Vår tystnads- och diskretionsplikt som advokater och biträdande jurister kan i vissa fall hindra oss från att lämna ut information om de uppgifter som vi behandlar. Också Advokatsamfundets regler kan i vissa fall hindra oss från att ta bort eller begränsa behandlingen av vissa uppgifter.  Dina rättigheter enligt GDPR omfattar bl a: Tillgång – Enligt artikel 15 GDPR har du rätt att få tillgång till dina personuppgifter samt viss information om behandlingen av dem. Hur vi behandlar personuppgifter framgår av den här policyn.  Rätt till rättelse – Enligt artikel 16 GDPR har du rätt att få dina uppgifter rättade och kompletterade. Rätt till radering – Ibland har du enligt artikel 17 GDPR rätt att få personuppgifterna raderade. De4t kallas rätten att bli bortglömd. Notera dock att vi måste spara viss information enligt lag och VRGA.  Rätt till begränsning – Under vissa omständigheter har du enligt artikel 18 GDPR rätt att begränsa behandlingen som vi vidtar. Rätt till dataportabilitet – Enligt artikel 20 GDPR har du rätt att få ut personuppgifterna (eller få dem överförda till en annan personuppgiftsansvarig) i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Rätt att göra invändningar – Enligt artikel 21 GDPR har du rätt att invända mot vissa personuppgiftsbehandlingar. Kontaktinformation Kontakta oss på info@advokatpowers.se om du har några frågor angående vår personuppgiftspolicy. Om du har klagomål på vår behandling av dina uppgifter kan du vända dig till www.imy.se, Integritetsskyddsmyndigheten. 

Vi använder kakor/cookies

Kakor eller cookies är små filer som överförs till en dator via en web browser (om du tillåter det) för att låte hemsidor känna igen din browser och insamla och komma ihåg viss information. Om du föredrar kan du välja att låta din dator varna dig varje gång en kaka/cookie skickas till datorn och du kan välja att stänga av alla kakor/cookies via din browsers inställningar. Google Analytics Vi använder Google Analytics på vår hemsida för anonym rapportering av användningsfrekvens av hemsidan.  Om du inte vill det, använd den här länken (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/)

Ditt godkännande

Genom att använda hemsidan accepterar du vår privacy policy.

Ändringar

Om vår policy ändras kommer ändringarna att synas här.
Save settings
Cookies settings