Powers advokatbyrå
Asylrätt och migrationsrätt

Asylrätt och migrationsrätt

Asylrätt

Vi åtar oss uppdrag som offentligt biträde för asylsökande, ett uppdrag som innebär att ta tillvara dina intressen som asylsökande under asylprocessen. Det är du som asylsökande som har bevisbördan för att du behöver skydd i Sverige. Därför är samarbetet mellan klienten och det offentliga biträdet viktigt så att alla relevanta omständigheter och all relevant bevisning kommer fram. Det offentliga biträdets arvode ersätts av staten och biträdet finns med dig om du behöver överklaga till Migrationsdomstolen eller Migrationsöverdomstolen. 

Migrationsrätt i övrigt 

Vi arbetar också med andra delar av migrationsrätten, till exempel allmän rådgivning, frågor som rör arbetstillstånd, tillstånd för att starta eget företag eller studera, samt frågor om verkställighet. Vi kan också hjälpa dig att göra ett så kallat spårbyte om du har fått avslag på din asylansökan men har arbete och kvalificerar för arbetstillstånd. Detta arbete ersätts inte av staten och du måste vara beredd att betala det själv. Se mer under rubriken Uppdrag. 

Det är bara i mycket få undantagsfall du kan få ett uppehållstillstånd om du redan befinner dig i landet. Huvudregeln är att du ska ha fått ditt tillstånd innan du kommer hit. 

Verkställighetshinder och ny prövning 

Vi åtar oss ärenden som gäller verkställighetshinder. Har man ansökt om asyl och fått avslag förväntas man lämna landet. I undantagsfall kan verkställigheten av ett utvisningsbeslut hindras tillfälligt eller permanent, till exempel om nya skyddsskäl har uppkommit efter att grundprocessen avslutades. Men det krävs mycket starka skäl för att Migrationsverket ska avbryta ett beslut om utvisning. Utgångspunkten är att man ska berätta om alla sina asylskäl under själva asylprocessen och man måste visa att man har ett giltigt skäl att inte ha gjort detta. Men ibland händer det till exempel att läget i hemlandet ändras efter att man har fått ett beslut om utvisning eller att man på grund av aktivitet utanför sitt hemland under asyltiden riskerar förföljelse vid ett återvändande. 

Du måste själv betala för vårt arbete för att vi ska upprätta en ansökan om verkställighetshinder. Bara i de fall då Migrationsverket finner att det finns förutsättningar för en ny prövning får du ett offentligt biträde. 

Kontakta oss för att få veta mer.

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share anonymous information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Privacy Policy

I stort sett alla personuppgifter vi behandlar omfattas av advokatsekretessen och kommer inte att utlämnas till utomstående annat än om du har samtyckt till detta, det krävs för att vi ska kunna fullgöra en lagstadgad skyldighet, ett åtagande gentemot Advokatsamfundet eller för att efterkomma domstol- eller myndighetsbeslut. Det kan också vara nödvändigt för att tillvarata våra rättsliga intressen eller delge utomstående leverantörer, exempelvis sakkunniga, som vi anlitar från tid till annan.    Som regel överförs inte personuppgifter till leverantör eller sakkunnig utanför Sverige men det kan ske i berättigade och uppdragsrelaterade fall.  Dina rättigheter Du har vissa rättigheter i förhållande till vår personuppgiftsbehandling. De är dock inte absoluta och en begäran om att utöva dessa resulterar inte alltid i någon åtgärd från vår sida. Vår tystnads- och diskretionsplikt som advokater och biträdande jurister kan i vissa fall hindra oss från att lämna ut information om de uppgifter som vi behandlar. Också Advokatsamfundets regler kan i vissa fall hindra oss från att ta bort eller begränsa behandlingen av vissa uppgifter.  Dina rättigheter enligt GDPR omfattar bl a: Tillgång – Enligt artikel 15 GDPR har du rätt att få tillgång till dina personuppgifter samt viss information om behandlingen av dem. Hur vi behandlar personuppgifter framgår av den här policyn.  Rätt till rättelse – Enligt artikel 16 GDPR har du rätt att få dina uppgifter rättade och kompletterade. Rätt till radering – Ibland har du enligt artikel 17 GDPR rätt att få personuppgifterna raderade. De4t kallas rätten att bli bortglömd. Notera dock att vi måste spara viss information enligt lag och VRGA.  Rätt till begränsning – Under vissa omständigheter har du enligt artikel 18 GDPR rätt att begränsa behandlingen som vi vidtar. Rätt till dataportabilitet – Enligt artikel 20 GDPR har du rätt att få ut personuppgifterna (eller få dem överförda till en annan personuppgiftsansvarig) i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Rätt att göra invändningar – Enligt artikel 21 GDPR har du rätt att invända mot vissa personuppgiftsbehandlingar. Kontaktinformation Kontakta oss på info@advokatpowers.se om du har några frågor angående vår personuppgiftspolicy. Om du har klagomål på vår behandling av dina uppgifter kan du vända dig till www.imy.se, Integritetsskyddsmyndigheten. 

Vi använder kakor/cookies

Kakor eller cookies är små filer som överförs till en dator via en web browser (om du tillåter det) för att låte hemsidor känna igen din browser och insamla och komma ihåg viss information. Om du föredrar kan du välja att låta din dator varna dig varje gång en kaka/cookie skickas till datorn och du kan välja att stänga av alla kakor/cookies via din browsers inställningar. Google Analytics Vi använder Google Analytics på vår hemsida för anonym rapportering av användningsfrekvens av hemsidan.  Om du inte vill det, använd den här länken (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/)

Ditt godkännande

Genom att använda hemsidan accepterar du vår privacy policy.

Ändringar

Om vår policy ändras kommer ändringarna att synas här.
Save settings
Cookies settings