Asyl- och migrationsrätt

ASYLRÄTT 

Vi åtar oss uppdrag som offentligt biträde för asylsökande, ett uppdrag som innebär att ta tillvara dina intressen som asylsökande under asylprocessen. Det är du som asylsökande som har bevisbördan för att du behöver skydd i Sverige. Därför är samarbetet mellan klienten och det offentliga biträdet viktigt så att alla relevanta omständigheter och all relevant bevisning kommer fram. Det offentliga biträdets arvode ersätts av staten och biträdet finns med dig om du behöver överklaga till Migrationsdomstolen eller Migrationsöverdomstolen. 

MIGRATIONSRÄTT I ÖVRIGT

Vi arbetar också med andra delar av migrationsrätten, till exempel allmän rådgivning, frågor som rör arbetstillstånd, tillstånd för att starta eget företag eller studera, samt frågor om verkställighet. Vi kan också hjälpa dig att göra ett så kallat spårbyte om du har fått avslag på din asylansökan men har arbete och kvalificerar för arbetstillstånd. Detta arbete ersätts inte av staten och du måste vara beredd att betala det själv. Se mer under rubriken Uppdrag. 

Det är bara i mycket få undantagsfall du kan få ett uppehållstillstånd om du redan befinner dig i landet. Huvudregeln är att du ska ha fått ditt tillstånd innan du kommer hit. 

VERKSTÄLLIGHETSHINDER

Ibland åtar vi oss ärenden som gäller verkställighetshinder. Har man ansökt om asyl och fått avslag förväntas man lämna landet. I undantagsfall kan verkställigheten av ett utvisningsbeslut hindras tillfälligt eller permanent, till exempel om nya skyddsskäl har uppkommit efter att grundprocessen avslutades. Men det krävs mycket starka skäl för att Migrationsverket ska avbryta ett beslut om utvisning. Utgångspunkten är att man ska berätta om alla sina asylskäl under själva asylprocessen och man måste visa att man har ett giltigt skäl att inte ha gjort detta. 

Du måste själv betala för vårt arbete för att vi ska upprätta en ansökan om verkställighets-hinder. Bara i de fall då Migrationsverket finner att det finns förutsättningar för en ny prövning får du ett offentligt biträde. 

Kontakta oss för att få veta mer.

***

Foto: Fotograf Sandra Nilsson, Vintage House